മാനന്തവാടി നഗരസഭ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Tuesday, January 21, 2020
 
 
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
Tags