മാനന്തവാടി നഗരസഭ-ലൈഫ് 2020 ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലിനും ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും ശേഷമുള്ള അര്‍ഹരുടെയും,അനര്‍ഹരുടെയും ലിസ്റ്റ്