ലൈഫ് 2020 ഗുണഭോക്തര്‍ ലിസ്റ്റ് (കരട്) -ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത കുടുംബളുടെ അര്‍ഹതപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് (കരട്)