ലൈഫ് 2020 രണ്ടാം ഘട്ട അപ്പീലിന് ശേഷമുള്ള ഗുണഭോക്തര്‍ ലിസ്റ്റ്